Mistrzowie Sportu Gminy Chęciny 2016/2017
Start PDF Drukuj Email

Ruszy? Plebiscyt Mistrzowie Sportu Gminy Ch?ciny 2016/2017. Celem Plebiscytu jest promowanie idei sportu w?rd mieszka?cw Gminy i Miasta Ch?ciny oraz wy?onienie zwyci?zcw w nast?puj?cych kategoriach:

1) SPORTOWIEC ROKU 2016/2017

2) TRENER ROKU 2016/2017

3) DEBIUT ROKU 2016/2017

4) WYDARZENIE SPORTOWE ROKU 2016/2017

Nominacji w pierwszych trzech kategoriach dokona?y Kluby Sportowe, zg?aszaj?c wytypowane osoby do nagrody do Urz?du Gminy i Miasta w Ch?cinach Referat Funduszy Pomocowych i Promocji. Natomiast nominacji w kategorii Wydarzenie Roku 2016/2017 dokona?a Komisja Plebiscytowa powo?ana Zarz?dzeniem Nr 0050.8.2018 Burmistrza Gminy i Miasta Ch?ciny z dnia 31 stycznia 2018 r.

G?osowanie trwa? b?dzie do 08 lutego do godz. 23.59. Ka?dy Uczestnik b?dzie mg? odda? jeden g?os w ka?dej z Kategorii. G?os b?dzie mo?na odda? w formie elektronicznej poprzez Stron? w zak?adce: Plebiscyt Mistrzowie Sportu Gminy Ch?ciny 2016/2017. G?osowanie b?dzie ca?kowicie anonimowe.

W zak?adce nominacje przedstawiamy nominacje w poszczeglnych kategoriach.

Ju? jutro 01 lutego ruszy Plebiscyt Mistrzowie Sportu Gminy Ch?ciny 2016/2017. Celem Plebiscytu jest promowanie idei sportu w?rd mieszka?cw Gminy iMiasta Ch?ciny oraz wy?onienie zwyci?zcw wnast?puj?cych kategoriach:

1) SPORTOWIEC ROKU 2016/2017

2) TRENER ROKU 2016/2017

3) DEBIUT ROKU 2016/2017

4) WYDARZENIE SPORTOWE ROKU 2016/2017

Nominacji wpierwszych trzech kategoriach dokona?y Kluby Sportowe, zg?aszaj?c wytypowane osoby do nagrody do Urz?du Gminy iMiasta wCh?cinach Referat Funduszy Pomocowych iPromocji. Natomiast nominacji wkategorii Wydarzenie Roku 2016/2017 dokona?a Komisja Plebiscytowa powo?ana Zarz?dzeniem Nr 0050.8.2018 Burmistrza Gminy iMiasta Ch?ciny zdnia 31 stycznia 2018 r.

G?osowanie trwa? b?dzie do 08 lutego do godz. 23.59. Ka?dy Uczestnik b?dzie mg? odda? jeden g?os wka?dej zKategorii. G?os b?dzie mo?na odda? wformie elektronicznej poprzez Stron? wzak?adce: Plebiscyt Mistrzowie Sportu Gminy Ch?ciny 2016/2017. G?osowanie b?dzie ca?kowicie anonimowe.

Wszelkie informacje dost?pne b?d? od jutra, 1 lutego wzak?adce Plebiscyt "Mistrzowie Sportu Gminy Ch?ciny 2016/2017".

Poni?ej przedstawiamy nominacje wposzczeglnych kategoriach.