Regulamin PDF Drukuj Email

Zarządzenie Nr 0050.8.2018

Burmistrza Gminy i Miasta Chęciny

z dnia 31 stycznia 2018 r.

w sprawie ogłoszenia Plebiscytu „Mistrzowie Sportu Gminy Chęciny 2016/2017”
i przyjęcia Regulaminu.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 2 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U.2017.1875 t.j. z późn.zm.) zarządzam, co następuje:

 

§ 1.

Ogłaszam Plebiscyt „Mistrzowie Sportu Gminy Chęciny 2016/2017”.

§ 2.

Ustalam Regulamin Plebiscytu stanowiący Załącznik Nr 1 do niniejszego Zarządzenia.

 

§ 3.

Niniejsze Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania, a nadzór nad jego realizacją powierzam Pani Monice Piotrowskiej – inspektor ds. sportu oraz rozwiązywania problemów uzależnień.

Z up.BURMISTRZA

/-/ mgr Mariusz Nowak

Z-ca Burmistrza Gminy i Miasta Chęciny

 

 

Załącznik Nr 1

do Zarządzenia Nr 0050.8.2018

Burmistrza Gminy i Miasta Chęciny

z dnia 31 stycznia 2018 r.

Regulamin Plebiscytu „Mistrzowie Sportu Gminy Chęciny 2016/2017”

Postanowienia Ogólne

§ 1

1. Niniejszy Regulamin określa zasady, zakres i warunki uczestnictwa w Plebiscycie pod nazwą „Mistrzowie Sportu Gminy Chęciny 2016/2017” („Plebiscyt”).

2. Organizatorem Plebiscytu jest Urząd Gminy i Miasta w Chęcinach („Organizator”).

3. Głosowanie będzie trwało 7 dni od dnia publikacji powyższego Zarządzenia na stronie internetowej www.checiny.pl.

4. Plebiscyt organizowany jest przy użyciu strony internetowej www.checiny.pl („Strona”).

5. Uczestnictwo w Plebiscycie jest dobrowolne.

 

Uczestnicy Plebiscytu

§ 2

  1. Uczestnikiem Plebiscytu może być każda osoba będąca użytkownikiem Internetu, korzystająca ze Strony.
  2. Uczestnicy biorący udział w Plebiscycie oddają głosy na poszczególnych kandydatów, w co najmniej jednej z czterech kategorii.

 

Zasady prowadzenia Plebiscytu

§ 3

1. Nominowani do udziału w Plebiscycie są: sportowcy, trenerzy, organizacje sportowe, których wykaz zostanie opublikowany na stronie internetowej www.checiny.pl.

2. Nominacje następują w Kategoriach:

a) Sportowiec Roku 2016/2017

b) Trener Roku 2016/2017

c) Debiut Roku 2016/2017

d) Wydarzenie Sportowe Roku 2016/2017

3. W każdej z Kategorii jest co najmniej 2 nominowanych

4. Nominacji w kategoriach: Sportowiec Roku 2016/2017, Debiut Roku 2016/2017, Trener Roku 2016/2017 dokonują Kluby sportowe zgłaszając wytypowane osoby do nagrody do Urzędu Gminy i Miasta w Chęcinach – Referat Funduszy Pomocowych i Promocji.

5. Nominacji w kategoriach: Wydarzenie Sportowe Roku 2016/2017, dokonuje Komisja Plebiscytowa w składzie:

 

Renata Janusz             -           Przewodnicząca Komisji

Monika Piotrowska    -           Sekretarz Komisji

Dariusz Gorzelak        -           Członek Komisji

Tomasz Dziurzyński   -           Członek Komisji

 

6. Każdy Uczestnik może oddać jeden głos w każdej z Kategorii.

7. Głosowanie jest całkowicie anonimowe.

8. Głos można oddać w formie elektronicznej poprzez Stronę w zakładce: Plebiscyt „Mistrzowie Sportu Gminy Chęciny 2016/2017”.

Rozstrzygnięcie Plebiscytu

§ 4

1. Rozstrzygnięcie Plebiscytu nastąpi w wyniku zsumowania głosów na poszczególnych nominowanych w ramach poszczególnych kategorii.

2. O ostatecznej kolejności decydować będzie pół na pół głosowanie czytelników i Komisji Plebiscytu. Siła głosów internautów to 50% werdyktu, 50% będzie należało do Komisji.

3. Laureatem zostaje nominowany kandydat, który uzyska największą liczbą głosów w danej kategorii.

4. Nad prawidłowością przebiegu Plebiscytu nadzór będzie pełniła Komisja Plebiscytowa.

5. Do zadań Komisji należy rozstrzygnięcie Plebiscytu zgodnie z postanowieniami Regulaminu.

6. Komisja Plebiscytowa liczy głosy, rozstrzyga i ustala wynik.

7. Komisja Plebiscytowa sporządzi protokół z podaniem wyników Plebiscytu, na podstawie którego nastąpi ich ogłoszenie. Każdy Uczestnik Plebiscytu może zapoznać się z protokołem na swoje żądanie w siedzibie Organizatora.

8. Ogłoszenie wyników oraz wręczenie nagród Plebiscytu nastąpi podczas Gali Mistrzów Sportu Gminy Chęciny 2016/2017.

9. Nagrodami Plebiscytu „Mistrzowie Sportu Gminy Chęciny 2016/2017” są okolicznościowe puchary.

10. Organizator będzie też miał możliwość przyznania dodatkowych wyróżnień.

 

Postanowienia końcowe

§ 5

1. Organizator zastrzega sobie prawo zmian Regulaminu, jak również prawo do skrócenia bądź przedłużenia czasu trwania Plebiscytu w każdym czasie bez podania przyczyny przy zastosowaniu odpowiednich form informacji i zawiadomień Uczestników Plebiscytu.

2. Zmiany w Regulaminie nie mogą naruszać praw nabytych przez Uczestników Plebiscytu.

3. Regulamin w wersji papierowej dostępny jest na życzenie Uczestnika w siedzibie Organizatora oraz w wersji elektronicznej na Stronie.

4. Organizator zastrzega sobie prawo interpretacji zapisów niniejszego Regulaminu. Wszelkie decyzje Organizatora będą wiążące i ostateczne.

5. Biorąc udział w Plebiscycie Uczestnik potwierdza, że wyraża zgodę na udział w Plebiscycie na zasadach określonych w Regulaminie.

6. Regulamin jest jedynym dokumentem mającym wiążącą moc prawną w zakresie realizacji Plebiscytu.

7. Plebiscyt nie jest grą losową w rozumieniu art. 2 ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz.U.2016.471 t.j. z późn.zm.).